Vegyük át áldásainkat!

VEGYÜK ÁT ÁLDÁSAINKAT!

Isten bőségesen árasztja ajándékait, áldásait mindnyájunkra, akik hiszünk és bízunk Őbenne. Ezen ajándékok, áldások egy része természetes, más részei természet ­fölöttiek. Isten csodálatos módon cselekszik értünk, bennünk és általunk.
Életünk minőségét már itt a földön alapvetően határozza meg, hogy milyen mértékben vesszük át ezeket az áldásokat. Ingyen kapjuk, szeretetből, csak át kell vennünk – ennek azonban alapvető feltétele, hogy megismerjük és megértsük őket.
Isten Áldásainak zavarba ejtő sokaságát és sokszínűségét nem lehet leírni egy lapon, de egy könyvben, sőt százban sem. Én most csak néhányat szeretnék itt bemutatni: olyanokat, amelyek nagyon fontosak, és az én szívemnek a legkedvesebbek.

 

BEFOGADÁS A KIRÁLYI CSALÁDBA

Isten legmegtisztelőbb és legfontosabb áldása, kegyelme, hogy az Ő gyermekeinek, királyi családja tagjainak ismer el bennünket. A Biblia ezt így fogalmazza meg:

 »Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében« (János evangéliuma 1. 12.)

Ez a királyi gyermeki méltóság további kiváltságok­kal, kiemelt megbecsültséggel, és egy megtisztelő feladattal is együtt jár:

»Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nem­zet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világos­ságára hívott el titeket.« (Péter apostol 1. levele, 2. 9; Károli)

Ahányszor önértékelési problémánk támad, kicsiknek, értéktelennek érezzük magunkat, netán mások szólnak le vagy vesznek semmibe minket, mondjuk ki hangosan, magunkra alkalmazva a fenti igéket:
“Én hiszek Jézus Krisztus nevében, ezért hatalmat adott nekem arra, hogy Isten gyermekévé legyek. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy Isten gyermeke vagyok!”
“Én pedig Isten kegyelméből választott nemzetség, királyi papság, szent nem­zet, megtartásra való nép tagja vagyok.”
Ha a Péter levelében megfogalmazott cél, amely szerint: “hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világos­ságára hívott el titeket”, félelmet vagy ellenérzést kelt benned, arra biztatlak, hogy olvasd el figyelmesen az A világ világossága című írásunkat!

 

KÉRÉSEINK MEGHALLGATÁSA,
MENNYEI ELLÁTÁS

Isten, a Világmindenség Ura és irányítója meghallgatja és komolyan veszi a mi imádságainkat! Nincs fogadóórája, nem kell hozzá előre bejelentkezni, elzarándokolni hozzá vagy sorban állni a várószobájában: ahol vagyunk, amikor akarunk vagy szükségünk van rá, bizalommal fordulhatunk Őhozzá! Jézus Krisztus így biztat minket útmutatásával és ígéretével:

»Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.
Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle?« (Máté evangéliuma 7. 7-11.)

Merjünk kérni Istentől! Ez nem tolakodás, és főleg nem szégyen, hanem egyenesen az Ő akaratát teljesítjük vele. Imáinkban mondjuk ki mindazt, amit szeretnénk, hogy az Úr tegyen meg értünk vagy nekünk! Ő szívesen és készségesen cselekszik a mi javunkra, örül, ha jót tehet velünk!
Fontos azonban tudnunk, hogy Mindenható Atyánk nem a mindenható szolgánk! Nem teljesít azonnal és mérlegelés nélkül minden kívánságot. Ugyanakkor nem is érzéketlen vagy érdektelen. Sokkal jobban tudja, mi a jó nekünk, és azt is, hogy mikor!
Van, amikor még nem érett a helyzet a megoldáshoz, netán nekünk vagy a másik embernek kell érnie! (Kisfiam ötévesen megkért, hogy hadd vezesse ő a családi autónkat. Vajon abban nyilvánult volna meg a szeretetem, ha ezt lehetővé tettem volna? Természetesen, nem.)
Olyan is van, mikor a kérésünk Isten tervével, akaratával szemben áll, vagy éppen ártana nekünk. Isten természetesen ezt is felülbírálja. Nem hagyja figyelmen kívül, hanem ad egy másik, sokkal jobb lehetőséget, vagy békességet abban, amilyen helyzetben vagyunk.
Legyünk kitartóak és türelmesek: kérjünk, keressünk, zörgessünk bizalommal, egészen addig, ameddig nem kapunk, nem találunk, vagy ki  nem nyílik előttünk az ajtó!
Isten mindenképpen választ ad nekünk: vagy azt, amit kértünk, vagy valami sokkal jobbat, vagy pedig békességet, megnyugvást és az áldás felismerését abban, amiben éppen vagyunk.

 

MENNYEI VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Isten gondoskodik biztonságunkról, ezen belül mennyei el­látá­­sunkról és vé­del­münkről: megáldja, jó szerencséssé teszi a mi munkánkat, és megvéd minket azoktól a bajoktól is, amelyektől mi nem tudnánk magunkat.
Erre vonatkozóan Isten csodálatos ígéreteket, próféciákat ad a legbátrabb ural­kodó, Dávid király (aki ifjúként legyőzte Góliátot) dalszövegnek készült versei­ben, a Zsoltárokban.
Hadd idézzem itt először azt a zsoltár-részletet, amelyik nekem a legtöbbet segített a nehéz időkben:  

»Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. A kik ő reá néz­nek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul.
Ez a szegény kiál­tott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából ki­mentette őt. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kisza­badítja őket.
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.

Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűköl­ködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek(Zsoltárok 34. 5-11; Károli)

Mennyei segélyhívó: 50.15

Vészhelyzetben nagyon jól jöhet Istennek az a könnyen meg­tanul­ható ígérete, amelynek igehelyét játékosan „mennyei segély­hívó szám­nak” is szoktunk nevezni. Ezt szintén Dávid egyik zsoltárában találjuk, mégpedig az 50. zsoltár 15. versében:

»És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én meg­­szabadí­tlak téged és te dicsőítesz engem(Zsoltárok 50. 15; Károli)

A jó pásztor
23. zsoltár

Az Isten általi gondoskodásról és védelemről szóló bibliai részek közül talán a legközismertebb a 23. zsoltár.

 Olvassuk el figyelmesen, és merjük elhinni: ha elfogadjuk, ránk is vonatkozik!

»Dávid zsoltára.
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelő­kön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy;
a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasz­tod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.« (Zsoltárok 23; Károli)
E zsoltárt legtöbbször az amerikai filmek temetési jele­ne­teiben hall­hatjuk, pedig igazán az életről szól!

Ha félelem vagy aggodalom próbál úrrá lenni rajtunk, mondjuk ki hangosan ezeket a zsoltárokat, egészen addig, ameddig meg nem nyugszunk!

 

DR. ISTEN FŐORVOS ÚR MAGÁNKLINIKÁJA

Isten számára fontos a lelki és testi egészségünk. Segít nekünk meg­őrizni, szent egészségben élni az életünket, ha pedig mégis meg­betegszünk, akkor is szemrehányás, sorban állás és várólisták nélkül, ingyen és szeretetből segít rajtunk:

»Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyüle­kezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság meg­szabadítja a szen­ve­dőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imád­kozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.« (Jakab apostol levele 5. 14-16.)
A „gyülekezet vénei” kifejezés nem az életkor szerinti idősekre, hanem a közösség vezetőire, elöljáróira utal.

A természetfölötti gyógyulás, amellett hogy rendkívül értékes ajándék, egyben fontos jel és csoda is, amely tanúságot tesz Isten kegyelme és hatalma, valamint a hirdetett Ige igazsága mellett.

»Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: Az én nevemben (…) betegekre vetik rá a kezüket, és azok meg­gyógyul­nak.« (Márk evangéliuma 16. 17-18.)

A kézrátétel és az illatos olajjal való megkenés a hit jelképes cselekedetei: ezek nem gyógyítják meg az embert, hanem az Isten iránti engedelmességet fejezik ki.
A természet­fölötti gyógyulást Isten adja! Van, amikor azon­nal és látványosan: ez jel az ott lévők számára. Van, amikor az orvosi beavatkozást és a felépülés folya­matát segíti meg: ez jel az orvosok, egészségügyi dolgozók számára, akik ilyenkor nagyon el­csodál­koznak azon, hogy hogyan sikerül­hetett ilyen jól a be­avatkozás, illetve hogy hogyan lehetett ilyen gyors és eredményes a felépülés.
Hála Istennek, ma már ismét egyre több orvos és egészségügyi dolgozó kéri maga is a Nagy Főorvos segítségét.
Fontos tudnunk, hogy a természetfölötti gyógyítást – akárcsak Isten jeleinek és csodáinak többségét – az ördög sajnos hamisítja. Aki nem Jézus Krisztus nevében imádkozik betegekért, és nem Istennek adja a dicsőséget, az bármennyire jót akar is, ördögi hamisítvánnyal mérgezi a benne bízó embereket. Ezáltal valószínűleg elér látszólagos javulást (és ez a látszat teszi olyan veszélyessé, hitelessé a hamisítványt), de a legjobb szándék ellenére is nagyon súlyos, akár végzetes bajokat okoz vele! Ez sajnos személyes tapasztalaton alapuló, komoly figyelmeztetés! Ragasz­kodjunk az eredeti Forráshoz, és ne dőljünk be a hamisítványnak!

A betegség, a fájdalom és a korai halál sohasem Isten akarata! Merjük kérni és átvenni a gyógyulást Istentől, kérjünk imádságot gyülekezetünk elöljáróitól szükség esetén a magunk, és beteg embertársaink gyógyulásáért is!

 

BŰNBOCSÁNAT

Megtérésünkkor Jézus Krisztus teljesen megtisztít minket min­den bűntől. Ettől kezdve igyekszünk elkerülni az újabb bűn elkövetését. Nem azért, mert félünk Isten büntetésétől, hanem Isten iránti hálából, szeretetből és tiszteletből. Sajnos előfordul azonban, hogy akaratunk és igyekezetünk ellenére mégis bűnbe esünk. Egy mondás ezt így kommentálja: „A mű még nem tökéletes, de a Mester már dolgozik rajta”. Természetesen az ilyen becsúszott bűnökre, botlásokra is van Jézusnak megoldása:

»Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűne­inket, és megtisztít minket minden gonoszságtól« (János apostol 1 levele, 1. 9.)

Egészen más a helyzet akkor, ha valaki Jézus kegyelmével vissza­élve, szándékosan és ismételten követ el bűnöket. Aki ilyet tesz, az magával Istennel packázik, és az elhí­vását, de még akár az örök életét is elveszítheti! Ebből az állapotból is ad azonban Isten kimenekülési lehetőséget: komoly bűn­bánat, a bűn elhagyá­sa, lehetőség szerinti jóvátétele, és valódi megtérés útján.

Az ördög gyakran igyekszik megvallott, és így már megbocsátott bűnökkel is megvádolni minket. Ilyen esetben vizsgáljuk meg, hogy csakugyan megvallottuk-e Istennek és elrendeztük-e sértett embertársainkkal ezt a bűnt! Ha nem, akkor tegyük meg! Ha igen, akkor mondjuk ki hangosan az 1. János 1,9. igeszakaszt, ahányszor és ameddig csak kísért, nyugtalanít mindet ez a bűn, egészen, ameddig a lelkünk meg nem nyugszik benne!

 

A LÉLEK GYÜMÖLCSE

Isten egy nagyon kedves áldása a keresztény élet megélése folytán alakul, fejlődik ki: a Szent Lélek a mi lelkünkben gyönyörű, édes gyümöl­csöket terem.

»A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türe­lem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóz­tatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.« (Pál apostol levele a galatákhoz, 5.22.)

Szeretet, öröm, békesség… nem ezek azok az értékek, amelyekért bármit megadnánk? Ahogy terem és érik bennünk a Lélek gyümöl­cse, egyre boldogabbá, teljesebbé, értelmesebbé válik az életünk, és egyre jobb hatással lehetünk a körülöttünk élő emberek életére is.

Töltsünk időt Isten jelenlétében: olvassuk az Ő igéjét, imádkozzunk, énekeljünk az Úrnak önállóan, és amikor csak tehetjük, az istentiszteleteken, közösségi alkalmakon is! Így tudja a Lélek megteremni a mi lelkünkben az Ő csodálatos gyümölcseit!

 

AZ ÜDVBIZONYOSSÁG

A végére tartogattam a legjobbat, vagy legalábbis azt az áldást, amely számomra a legértékesebb minden pillanatban: ez pedig az üdvbizonyosság.
Jézus Krisztus kereszthalálával megváltott mindet bűneikből, és mint feltámadott és mindörökké uralkodó, szerető Urunk, örök életet ad nekünk, akik hiszünk Őbenne, kértük és elfogadjuk az Ő kegyelmét. Ez keresztény életünk és reménységünk alaptétele, és ezt mindannyian nagyon jól és biztosan tudjuk. (Ha Te még nem tudod olyan biztosan, mindenképpen olvasd el az Az örök élet nyitja című írásunkat!)
Csodálatos, ha örök életünkről, üdvösségünkről alaptételként, fejben tudunk – de még csodálatosabb, ha szívünkben, zsigereinkben érezzük, átjárja, életerővel tölti fel minden pillanatunkat!

Csodálatos látni, hogy a hívő idősek őszintén és teljes szívből-lélekből boldogok. Ez ezért van, mert nekik nem a múltjuk a lényeg, hanem a jövőjük – az Istennél, Istennel töltött örökkévalóság!
Talán egy kicsit nehézkes volt, ahogy ezeket leírtam, de ez üdvbizonyosság olyan csodálatos, hogy nem lehet szavakban leírni: ezt meg kell élni!

Ha már van üdvbizonyosságod, adj érte hálát minden nap Istennek, és örvendezz, éld meg minden pillanatban! Ha még nincs üdvbizonyosságod, kérd kitartóan, Isten meg fogja adni Neked is!

 

… ÉS ÍGY TOVÁBB, A VÉGTELENSÉGIG! …

Isten ajándékainak, áldásainak tárháza kimeríthetetlen! Az csak rajtunk múlik, hogy mennyit veszünk át belőle, és milyen mélyen építjük be az életünkbe.

K: Ezek a zöld betűs tanácsok olyan egyszerűnek tűnnek az élet viszont összetett. Működőképesek ezek egyáltalán? Egyébként pedig honnan veszed a bátorságot, hogy tanácsokat osztogass?

V: Amiket itt leírtam, azok mind megbízhatóan működnek az életemben. Amikor rövid időre kimaradnak, annak csak egy oka lehet: hogy megfeledkezem róluk. Amikor ezt felismerem, mindig igyekszem mielőbb kijavítani, helyes irányba állni. Amikor ezt megteszem, újra jönnek az áldások, megoldások.

Zárszóként még egy csodálatos biztatás Isten Igéjéből:

»Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.« (Zsidókhoz írt levél 4. 16. Károli)

Gondoljuk végig: számunkra Isten trónusa a kegyelem királyi széke! Bizalommal járuljunk  imádságaink által oda hozzá, tudván, hogy kegyelmet és irgalmasságot kapunk Tőle,  és alkalmas időben való segítséget! (Nem biztos, hogy a segítség módja és ideje az lesz, amit várunk. Az a biztos, hogy a legjobb lesz!)

Sok-sok átvett, megélt áldást kívánok személyesen Neked is, Kedves Olvasó!

Dr. Szelid Zoltán